دوشنبه, اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۳
spot_img
خانهانتخاباتبازگشت شهر به عقلانیت/ نوشتاری از محمود مفیدی خواجه در مورد انتخابات...

بازگشت شهر به عقلانیت/ نوشتاری از محمود مفیدی خواجه در مورد انتخابات شورای شهر و روستا

✍️✍️محمود مفیدی خواجه:

?بازگشت شهر به عقلانیت

✅شوراها یکی از نمادهای جامعه مدنی ونشانه نقش مردم در تعیین سرنوشت خود هستند، محلی که نمایندگان منتخب باید قادر به درک ،تحلیل موارد مرتبط شهری باشند وبه موقع نیز با خرد جمعی وارد عمل شوند.

☑️بنابراین هر فردی که علاقمند به تعیین سرنوشت و بهبود شرایط زندگی آینده خود باشد لازم است در انتخابات شرکت و با توجه بر معیار های مبتنی بر عقلانیت،فرد شایسته ای که میتواند عهده دار این مسولیت شود را انتخاب کند.

?هر فردی برای انتخاب معیارهایی را در نظر دارد:
بعضی تخصص و تجربه افراد، عده ای شعارها و برنامه های داوطلبین و عده ای با نگاه به احزاب وطیف های فعال در منطقه ،گروهی نیز مسایل قومی و خانوادگی را ملاک انتخاب خود قرار میدهد.
اما اگر قرار باشد به دور از هر گونه تعصب و رابطه قومی و خویشاوندی« که به نظر میرسد در این دوره نگاه قومی و طایفه ای به کمترین میزان اهمیت خود رسیده»، انتخاب آگاهانه تری داشته باشیم چه ملاک هایی بایست مد نظر قرار گیرد؟

۱️⃣بی شک اولین گام برای این منظور شناخت وظایف و حیطه اختیارات شوراها است.
این شناخت باعث میشود پیدا کردن مصداق فرد مناسب راحت تر و بهتر صورت گیرد،چون عده ای از مردم با عنوان‌ اینکه
« فلانی راحت تر از بقیه امضا میکند پس به او رای بدهیم» به تحریف و انحراف معیارهای مبتنی بر عقلانیت مبادرت میورزند.

? طبق قانون مهمترین وظایف شوراهای شهر انتخاب شهردار ،نظارت بر عملکرد آن ، تصویب بودجه سالانه شهرداری ، تعیین برنامه های مالی ، عمرانی و فرهنگی شهرداری از طریق مصوبات شوراها میباشد.

❇️عضوشورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ بعنوان بازوی فکری و مشورتی شهردار نیز نقش مهمی در برنامه های شهری دارند.
◀️بنابراین داشتن انگیزه، تخصص، تجربه، تعهد و وقت کافی پنج ویژگی لازم برای عضویت در شورا است.

✅بی شک دارندگان بعضی از رشته های دانشگاهی فنی و مهندسی ،برنامه ریزی شهری و حقوق که ارتباط بیشتری با مسایل شهری دارند،به بکارگیری عقلانیت، مجموعه نگری و دور اندیشی در امورات مرتبط شهری راسرلوحه کار خود قرار میدهد اما صرف داشتن تخصص هم کافی نیست چرا که تخصص باید با دو معیار تجربه و تعهد همراه گردد. داوطلبی که تجربه و تخصص دارد هزینه ی اشتباهی و خطایی بر شهرداری وشهر تحمیل نمیکند،چون شهرداری از جمله نهادهایی است که بامسایل مالی سر و کار دارد.

اگر فردی تعهد اخلاقی کافی نداشته باشد منافع فردی را به منافع جمعی ترجیح میدهد و مسائلی چون رشوه و رانت خواری و کلاهبرداری از آن ناشی میشود.

?شاید ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻭ ﺳﯿﺎﻕ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻣﺪﻝﻫﺎﯼ ﺑﺪﻭﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.

✅ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺳﯿﻊ ﮐﺎﺭﯼﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻِﺮﻑ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺵﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ، ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﻭ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺗﻼﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

❇️ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻏﺎﺯﮔﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ، ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ آن شهرﺍست ، شهر بیش از اینکه به پزشک ها، معلمان تاریخ ، خواننده ،ورزشکار یا بازیگر احتیاج داشته باشد، به متخصصان امور در حوزه ی شهری نیازمند است .

?شوراهای شهر باید محلی برای پیاده کردن ایده ها و برنامه ها باشد ، نه جنگ به رسیدن به قدرت.

میراث ما برای آیندگان ،انتخاب های مبتنی بر عقلانیت امروزمان خواهد بود.
تغییر ذائقه و معیار مردم در انتخاب نمایندگان شهر در ادوار گذشته، از تنزل جایگاه شورای شهر حکایت میکند.

دیگر مطالب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

پربیننده ترین مطالب