اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان منتشر شد

0
313

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از ترکمنسسی، اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان با نام مثلث ریاضی به صاحبامتیازیومدیرمسئولیغلامرضاولیپورازاعضایانجمنریاضیکشوردراستانگلستانمنتشرشد.

مدیرمسئولایننشریهدرگفتگوباخبرنگارمابابیاناینکهگسترشمجلاتتخصصي،يكيازشاخص‌هايرشدعلميوفرهنگياستومي‌تواندبهرشدنظريه‌پردازي،نوآوري وپاسخبهنيازهايفكريبيانجامد؛گفت: ازاينرو،مجلهعلميتخصصي«مثلث» بارويكردآموزشیوپژوهشيافقينوبهرويمشتاقانگشودهاست.

عضوانجمنریاضیایران،اظهارکرد: مجلهمثلثمحلیبرایانتشارمقالاتیدرتمامیحوزههایعلومریاضی  کههدفاصلیآنهاعمومیسازیریاضی،آشناییباتاریخریاضیایرانوجهان،آشناییوبسطگسترشآگاهیجامعهازکاربردهایریاضیاست.

ویافزود: نشریهمثلث،فصلنامهیعلمیترویجیدرزمینهعلومریاضی،باگسترهانتشاردراستانگلستاناستودامنهمخاطبینمقالاتمنتشرشدهدرآنمیتواندکلیهافرادجامعهرادربربگیرد،تایکیازاهدافاصلیمجلهکهعمومیسازیریاضیاست،محققگردد.

ولیپورباتاکیدبراینکهریاضیدانشپایههمهعلوماست،افزود: ایننشریهدرنظرداردبستریمناسبجهتعرضهتلاش‌هایعالمانهدرزمینهمسایلآموزشیفراهمسازدوازاینطریقگسترهفعالیت‌هایپژوهشیدرعرصهآموزشوفرایندهاییادگیریراعمقبیشتریبخشد .

اینعضوانجمنریاضیکشوراضافهکرد : ریاضیمادرهمهعلوماستوهیچعلمیبینیازازریاضینیست،لذاتقویتبنیانهایاینعلمدراستانگلستانکمکشایانیبهتوسعهپایداردراستانخواهدکرد.

اینمدرسریاضیافزود: تقویتایندانشپایهدرمدارسباعثبالارفتنسطحآموزشیدانشآموزانمیشود.

ویمخاطبینایننشریهرابیشتردانشجویان،دانشآموزانواساتیدریاضیعنوانکردوافزود: اگرریاضیدانشآموزاندرمدرسهتقویتشوددردانشگاههمدانشجویانمفیدیتربیتخواهندشد.

ویتاکیدکرد: ازهمهصاحبنظرانریاضیاستان؛استادانومعلماناینرشتهبرایارتقاایننشریهعلمیدعوتبههمکاریمینمایم.

لازمبهذکراستتاکنوندرحدود۱۷نشریهتخصصیریاضیدرسراسرکشورمنتشرمیشودکهعمومامتعلقبهدانشگاههامیباشند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید