علمی و آموزشی

spot_imgspot_img

الأكثر شهرة

موافقت ترکمنستان با ایجاد سرکنسولگری در گرگان

موافقت ترکمنستان با ایجاد سرکنسولگری در گرگان استاندار گلستان برای...

مهندس آنا آخوندی درگذشت

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش...

سرور HP چیست؛ چه زمانی آن را بخریم؟

سرورهای HP در خط سرور ProLiant در تمام دسته‌های...

در سوگ پروفسور آلماز یاز بردیف

در سوگ پروفسور آلماز یاز بردیف به گزارش خبرنگار پایگاه...

گفت‌وگوی جالب با احسان دانش‌دوست

گفت‌وگوی جالب با احسان دانش‌دوست به گزارش پایگاه اطلاع رسانی...
spot_img

اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از ترکمنسسی، اولین نشریه تخصصی ریاضی در استان گلستان با نام مثلث ریاضی به صاحبامتیازیومدیرمسئولیغلامرضاولیپورازاعضایانجمنریاضیکشوردراستانگلستانمنتشرشد. مدیرمسئولایننشریهدرگفتگوباخبرنگارمابابیاناینکهگسترشمجلاتتخصصي،يكيازشاخص‌هايرشدعلميوفرهنگياستومي‌تواندبهرشدنظريه‌پردازي،نوآوري وپاسخبهنيازهايفكريبيانجامد؛گفت: ازاينرو،مجلهعلميتخصصي«مثلث» بارويكردآموزشیوپژوهشيافقينوبهرويمشتاقانگشودهاست. عضوانجمنریاضیایران،اظهارکرد: مجلهمثلثمحلیبرایانتشارمقالاتیدرتمامیحوزههایعلومریاضی  کههدفاصلیآنهاعمومیسازیریاضی،آشناییباتاریخریاضیایرانوجهان،آشناییوبسطگسترشآگاهیجامعهازکاربردهایریاضیاست. ویافزود: نشریهمثلث،فصلنامهیعلمی-ترویجیدرزمینهعلومریاضی،باگسترهانتشاردراستانگلستاناستودامنهمخاطبینمقالاتمنتشرشدهدرآنمیتواندکلیهافرادجامعهرادربربگیرد،تایکیازاهدافاصلیمجلهکهعمومیسازیریاضیاست،محققگردد. ولیپورباتاکیدبراینکهریاضیدانشپایههمهعلوماست،افزود: ایننشریهدرنظرداردبستریمناسبجهتعرضهتلاش‌هایعالمانهدرزمینهمسایلآموزشیفراهمسازدوازاینطریقگسترهفعالیت‌هایپژوهشیدرعرصهآموزشوفرایندهاییادگیریراعمقبیشتریبخشد . اینعضوانجمنریاضیکشوراضافهکرد : ریاضیمادرهمهعلوماستوهیچعلمیبینیازازریاضینیست،لذاتقویتبنیانهایاینعلمدراستانگلستانکمکشایانیبهتوسعهپایداردراستانخواهدکرد. اینمدرسریاضیافزود: تقویتایندانشپایهدرمدارسباعثبالارفتنسطحآموزشیدانشآموزانمیشود. ویمخاطبینایننشریهرابیشتردانشجویان،دانشآموزانواساتیدریاضیعنوانکردوافزود: اگرریاضیدانشآموزاندرمدرسهتقویتشوددردانشگاههمدانشجویانمفیدیتربیتخواهندشد. ویتاکیدکرد: ازهمهصاحبنظرانریاضیاستان؛استادانومعلماناینرشتهبرایارتقاایننشریهعلمیدعوتبههمکاریمینمایم. لازمبهذکراستتاکنوندرحدود۱۷نشریهتخصصیریاضیدرسراسرکشورمنتشرمیشودکهعمومامتعلقبهدانشگاههامیباشند.

۱۱ غذای سرطان زایی که هر روز مصرف می‌کنید

حتما خوب می‌دانید که داشتن رژیم غذایی سالم یکی از مهمترین اقداماتی است که برای کاهش ابتلا به سرطان می‌توان انجام داد....

۸ راه حل برای داشتن یک قلب سالم!

بیماری‌های قلبی و عروقی یکی از دلایل رایج مرگ در دنیا است؛ اما راه‌های زیادی برای جلوگیری از بیماری قلبی و داشتن...

دکتر سهیل ایگدری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران یک گونه جدید ماهی را به افتخار شاعر و فیلسوف ترکمن بنام سیاه ماهی فراغی Capoeta...

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن، دکتر سهیل ایگدری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کاشف ده ها گونه جدید...

کدام گروه خونی بیشتر سکته می کنند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از افکارنیوز، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد، افرادی که گروه خونی O. نداشته باشند...