دکمه‌ها

دکمه‌های معمولی
[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

دکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولی

[gap height=”20″]
دکمه بزرگ

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

دکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگ

[gap height=”20″]
دکمه‌های بزرگتر

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

دکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتردکمه بزرگتر

[gap height=”20″]
دکمه‌ها با گردی دلخواه
[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

دکمه معمولیدکمه معمولیدکمه معمولی

[gap height=”20″]
دکمه‌ها با با حاشیه خارجی

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

دکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگدکمه بزرگ

[gap height=”20″]
دکمه‌ها با +۱۶۴۰ آیکون
[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″ width=”long”]

دانلود کنیدلایکدوست داشتن